Главная

18
февраля 2018
информация на сегодняшний день

Устав

”ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Міністерством юстиції України

наказ №___________

”____” _______________ 2010 р.

Свідоцтво №________________

Директор Департаменту легалізації

об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств

___________________О.М.Семьоркіна

Затверджено

І з’їздом Інтернет партії України

Протокол №1 від 27.09.2007,

зі змінами, внесеними ІІ з’їздом Інтернет партії України

Протокол №2 від 30.12.2009


Статут Політичної партії
«Інтернет партія України»м. Одеса 2009р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інтернет партія України є політичною партією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України — прихильників Програми Інтернет партії України, має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Інтернет партія України провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України та згідно з цим Статутом.

1.2. Назва Партії:

повною українською мовою — Політична партія «Інтернет партія України»;

скорочена українською мовою — ПП «Інтернет партія України».

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Інтернет партія України є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має печатки, штампи, бланки зі своєю назвою, партійну символіку, зразки яких затверджуються відповідно до цього Статуту, Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.5. Діяльність Інтернет партії України поширюється на всю територію України.

1.6. Інтернет партія України для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, відкриває рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Інтернет партія України, її партійні організації будуються за адміністративно-територіальними, територіальними та іншими ознаками.

Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

1.8. Місцезнаходження керівних органів Інтернет партії України — 65062, м. Одеса, вул.Фонтанська дорога, буд.69А, кв.82.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

2.1.Головною метою діяльності Інтернет партії України є участь у розбудові суверенної, правової, соціально-орієнтованої держави та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини.

2.2. Головними завданнями Інтернет партії України є:

- участь у формуванні в Україні солідарного громадського суспільства, в якому діють рівні та справедливі можливості для волевиявлення громадянами України своїх прагнень щодо захисту законних прав і свобод , задоволення політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів;

- об’єднання всіх прошарків населення на подальшу розбудову держави на основі національної ідеї загальноукраїнської соціальної економічної та регіональної політики;

- консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;

- участь у створенні ефективної, соціально-орієнтованої, ринкової економіки України;

-сприяння створенню в державі умов для комплексного розвитку регіонів;

- сприяння досягненню європейських стандартів рівня життя;

- практична участь у створенні умов для розвитку всіх етнонаціональних культур і мов в Україні, науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту;

- допомога у вирішенні проблем щодо самореалізації молодого покоління;

- здійснення ефективних політичних заходів, спрямованих на забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої соціальної програми захисту прав та інтересів громадян, передусім пенсіонерів, інвалідів та сімей загиблих, подальшого зміцнення сім’ї, материнства та дитинства.

2.3. Для здійснення своєї мети та завдань Інтернет партія України:

- вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;

- сприяє та бере участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, вживає необхідних заходів, спрямованих на їх реалізацію;

- вносить пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування;

- одержує відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Інтернет партії України;

- використовує засоби масової інформації, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства України;

- підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновує (вступає у) міжнародні спілки з додержанням встановлених чинним законодавством України вимог;

- бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

- бере участь у формуванні органів місцевого самоврядування для здійснення своїх статутних і програмних завдань через представників у цих органах;

- сприяє створенню умов для розвитку та зміцнення міжнаціональних відносин, прагне дотримання політичних, економічних, соціальних та інших прав і свобод людини;

- представляє і захищає свої законні інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- сприяє забезпеченню ефективної реалізації прав і свобод кожної людини, рівності чоловіків і жінок;

- бере участь у політичній діяльності, проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України.

3.ЧЛЕНСТВО В ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

3.1. Членом Інтернет партії України може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи Інтернет партії України, виконує вимоги Статуту, бере участь у діяльності однієї з партійних організацій, виконує партійні рішення.

Член Інтернет партії України не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

3.2. Рішення про прийом у члени партії приймає будь-який статутний орган партії, крім Контрольно-ревізійної комісії, протягом місяця з дня подання до нього громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом Інтернет партії України. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах, конференціях, з’їзді партії, засіданнях Вищої ради партії, є остаточним.

Член Інтернет партії України при вступі в партію одержує партійний квиток, зразок якого затверджує Вища рада партії.

3.3. Членство в Інтернет партії України є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів партії визначається Вищою радою партії.

3.4. Членами Інтернет партії України не можуть бути судді, працівники прокуратури, органів внутрішніх справ, органів державної податкової служби, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, персонал Державної кримінально-виконавчої служби.

Член Інтернет партії України зупиняє своє членство в партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях. Членство зупиняється з дня призначення громадянина на вищезгадану посаду та не потребує прийняття рішення статутними органами політичної партії.

3.5. Членство в Інтернет партії України є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

3.6. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручаються Грамота або письмова подяка партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Вищою радою партії.

3.7. За невиконання програмних положень та статутних вимог до члена партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення з партії. Рішення про партійне стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх статутними органами партійних організацій. Статутні органи не можуть застосовувати партійних стягнень до членів партії, які стоять на обліку їхніх партійних організацій і працюють у статутних органах вищестоящих партійних організацій.

3.8. Припинення членства в Інтернет партії України відбувається:

- за власним бажанням;

- внаслідок припинення громадянства України;

- внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

- внаслідок відмови від перереєстрації членів у встановлений термін;

- внаслідок виключення з Партії.

3.8.1. Припинення членства в Інтернет партії України за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Партії, де член Партії перебуває на обліку. Членство в Партії припиняється з дати, зазначеної в заяві.

3.8.2. Припинення членства в Інтернет партії України внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з часу настання відповідної обставини.

3.8.3. За рішенням центральних керівних статутних органів Інтернет партії України може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих регіональних чи територіальних організаціях. Терміни проведення перереєстрації визначаються тим самим рішенням і не можуть бути меншими ніж три місяці для регіональної та один місяць для територіальної організації Партії.

Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Партії на зборах первинних осередків чи організацій, засіданнях рад організацій. Порядок проведення перереєстрації визначає Вища рада Партії.

Припинення членства в Партії настає з часу реєстрації заяви про відмову в перереєстрації або з часу закінчення перереєстрації.

Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок не проходження перереєстрації у встановлений термін, за наявності поважних причин має право звернутися до Вищої ради Партії з клопотанням про поновлення в Партії протягом трьох місяців з дня закінчення перереєстрації.

3.8.4. Члена Інтернет партії України, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав своєю діяльністю суттєвої шкоди репутації Партії, може бути виключено з Партії. Рішення про виключення з Інтернет партії України приймається двома третинами голосів присутніх на відповідних зборах, конференції чи засіданні Ради первинної партійної організації, керівного органу партійної організації вищого рівня або керівного центрального статутного органу Інтернет партії України.

Рішення про виключення з Інтернет партії України набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку оскарження або після ухвалення рішення керівним органом партійної організації вищого рівня або Вищою радою Інтернет партії України.

Громадяни, які були виключені, припинили членство в Інтернет партії України, можуть бути знову прийняті в партію на загальних підставах.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

4.1. Член Інтернет партії України має право:

- обирати і бути обраними до складу статутних органів партії;

- брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

- вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

- на участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;

- одержувати інформацію з питань партійного життя;

- вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в партії, до прийняття рішень партії з цих питань;

- висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів партії;

- брати участь в усіх масово-політичних заходах, пропонувати статутним органам партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;

- апелювати до статутних органів партії будь-якого рівня;

- бути захищеними усім наявним потенціалом партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;

- вільно виходити з партії за власною письмовою заявою.

4.2. Член Інтернет партії України зобов’язаний:

- виконувати програмні положення партії та вимоги цього Статуту;

- перебувати на обліку в первинній партійній організації;

- брати активну участь у виконанні рішень статутних органів партії;

- брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів;

- брати активну участь у виборах, підтримувати Інтернет партію України;

- всебічно сприяти зміцненню авторитету партії, залученню до її лав нових членів;

- зміцнювати матеріальну основу партії, сплачувати членські внески та підтримувати її матеріально;

- у разі обрання народним депутатом України або депутатом місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), увійти до складу депутатської фракції відповідно цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій);

- зупинити членство в Інтернет партії України на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з законами України є несумісним з членством у політичній партії.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

5.1. Загальні принципи побудови організаційної структури Інтернет партії України.

5.1.1. Організаційну структуру Інтернет партії України складають: первинні, місцеві, регіональні партійні організації, Вища рада та Президія Вищої ради Інтернет партії України, Контрольно-ревізійна комісія Інтернет партії України.

5.1.2. Первинна партійна організація може бути створена за місцем проживання членів Інтернет партії України у межах території села, селища, міста або частини їх території.

У випадку, коли в межах території села, селища, міста районного значення створено три та більше первинні партійні організації, вони за рішенням Ради місцевої партійної організації можуть бути об’єднані в міську, селищну, сільську партійну організацію з метою координації їх діяльності в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Такі партійні організації за своїм статусом прирівнюються до первинних партійних організацій.

5.1.3. Місцева партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

5.1.4. Регіональна партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ і Севастополь.

5.1.5. Для кожної партійної організації керівними органами вищого рівня є:

- керівні органи партійних організацій вищого рівня;

- керівні органи Інтернет партії України.

Партійні організації використовують назву партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Інтернет партії України.

Первинні, місцеві та регіональні партійні організації діють на підставі Статуту та Програми Інтернет партії України.

5.1.6. Для забезпечення своєї поточної діяльності місцеві та регіональні організації Інтернет партії України можуть створювати секретаріати, типова структура і штатний розпис яких затверджується Президією Вищої ради Інтернет партії України.

5.2. Первинні організації Інтернет партії України.

5.2.1. Первинна партійна організація створюється на підставі рішення установчих зборів цієї організації за наявності не менше трьох членів партії.

5.2.2. Первинна партійна організація не є юридичною особою. Після свого створення вона легалізується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.3. Рішення про створення первинної партійної організації (в тому числі сільської, селищної, міської міста районного значення) затверджується Радою відповідної місцевої партійної організації або Виконкомом регіональної партійної організації.

До затвердження рішення про створення первинної партійної організації та легалізації первинної партійної організації у порядку, визначеному чинним законодавством України, вона не визнається структурним утворенням Інтернет партії України.

5.2.4. Первинна партійна організація веде облік членів Інтернет партії України, збирає членські внески та вирішує питання матеріальної підтримки партійної організації в межах чинного законодавства України.

5.2.5. Вищим керівним органом первинної партійної організації є збори або конференція, які скликаються не менше одного разу на рік. Збори або конференція первинної партійної організації можуть також бути скликані за рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня. В такому випадку за рішенням відповідного органу, який прийняв рішення про проведення зборів або конференції, створюється оргкомітет з підготовки та проведення зборів або конференції та визначається порядок їх скликання.

Збори або конференція повноважні розглядати всі питання діяльності первинної партійної організації, якщо на них присутні більше половини її членів.

Рішення зборів або конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів відповідної первинної партійної організації.

5.2.6. Збори (конференція) первинної партійної організації:

- обирають строком на чотири роки голову, заступників голови та, у разі необхідності, Раду первинної партійної організації;

- приймають рішення з питань порядку денного;

- обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня;

- рекомендують членів Інтернет партії України до складу керівних органів партійних організацій вищого рівня;

- заслуховують звіт голови або Ради первинної партійної організації;

- вирішують інші питання діяльності первинної партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України.

5.2.7. У первинній партійній організації, в якій налічується 50 і більше членів партії, на зборах (конференції) обирається Рада первинної партійної організації у складі голови, його заступників, інших членів Ради. У такій первинній партійній організації можуть створюватись партійні групи відповідно до положення, яке затверджується Президією Вищої ради Інтернет партії України.

Засідання Ради первинної партійної організації скликається головою або на вимогу не менше однієї третини членів Ради не менше одного разу на шість місяців, і є повноважним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

Головує на засіданнях Ради голова первинної партійної організації або, у разі його відсутності, один із заступників за дорученням голови первинної партійної організації.

5.2.8. До повноважень Ради первинної партійної організації належить:

- організація роботи первинної партійної організації у період між зборами (конференціями);

- розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинної партійної організації;

- скликання зборів (конференції) первинної партійної організації, їх підготовка та проведення;

- заслуховування звітів про роботу членів Ради та членів первинної партійної організації;

- звітування на зборах (конференції) первинної партійної організації про свою роботу;

- вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції зборів (конференції) первинної партійної організації.

5.2.9. Голова первинної партійної організації та його заступники є керівними особами первинної партійної організації Інтернет партії України.

5.2.10. Голова первинної партійної організації несе персональну відповідальність за забезпечення її роботи, зокрема:

- здійснює загальне керівництво первинною партійною організацією;

- розробляє плани роботи первинної партійної організації та організовує їх виконання;

- без доручення представляє відповідну первинну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

- організовує виконання рішень зборів (конференції) первинної партійної організації, керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України;

- скликає збори (конференцію) первинної партійної організації (у разі відсутності Ради) та головує на зборах (конференції) партійної організації, підписує їх рішення;

- звітує про свою діяльність на зборах (конференції);

- має право підпису документів від імені партійної організації.

5.2.11. Заступники голови первинної партійної організації виконують свої функції, згідно з затвердженим розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови первинної партійної організації заступники голови первинної партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.2.12. Первинна партійна організація ліквідується за рішенням Ради місцевої партійної організації або Виконкому регіональної партійної організації.

5.3. Місцеві організації Інтернет партії України.

5.3.1. Місцевими організаціями Інтернет партії України є районні, міські міст обласного значення та районні у містах партійні організації.

Місцева партійна організація створюється за рішенням Ради регіональної партійної організації або Вищої ради Інтернет партії України.

5.3.2. Місцева партійна організація об’єднує первинні партійні організації (в тому числі сільські, селищні, міські міст районного значення), які діють на території району, міста обласного значення, району у місті згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

Районні у місті партійні організації входять до складу відповідних міських партійних організацій.

5.3.3. Місцева партійна організація реєструється відповідним органом Міністерства юстиції України.

5.3.4. Місцева партійна організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Ради регіональної партійної організації після її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Місцева партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Вищої ради Інтернет партії України.

5.3.5. Місцева партійна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України.

5.3.6. Керівними органами місцевої партійної організації є конференція або збори, Рада та Виконком місцевої партійної організації у разі його створення.

5.3.7. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є конференція або збори, які скликаються Радою не менше одного разу на рік.

Норма представництва, дата та місце проведення конференції (зборів) встановлюються Радою місцевої партійної організації. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів партії станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Ради місцевої партійної організації.

Конференція або збори місцевої партійної організації можуть бути скликані рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня або Вищої ради Інтернет партії України. У такому випадку відповідним рішенням створюється оргкомітет з підготовки та проведення конференції або зборів та визначається порядок їх скликання.

Конференція або збори повноважні розглядати питання, якщо на них присутні більше, ніж половина обраних делегатів або членів партії, які перебувають на обліку в первинних партійних організаціях відповідної місцевої партійної організації. Рішення конференції або зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них делегатів або учасників партійних зборів.

5.3.8. Конференція (збори) місцевої партійної організації:

- обирає строком на чотири роки голову партійної організації;

- визначає кількісний склад Ради місцевої партійної організації, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;

- заслуховує звіти керівних органів місцевої партійної організації, щодо яких приймає відповідні рішення;

- обирає делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня;

- висуває кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови;

- делегує частину своїх повноважень відповідній Раді місцевої партійної організації;

- приймає рішення про виключення з виборчого списку партійної організації кандидатів у депутати до відповідних рад;

- вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України.

5.3.9. У період між конференціями або зборами, їх етапами керівництво місцевою партійною організацією здійснює Рада. До складу Ради за посадою входять голова партійної організації та керівник партійної депутатської фракції (групи) у Раді відповідної територіальної одиниці.

5.3.10. Рада місцевої партійної організації проводить свої засідання не менш ніж один раз на шість місяці та повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради.

Засідання Ради скликаються головою місцевої партійної організації або, у разі його відсутності, одним з його заступників, або за ініціативою не менше однієї третини членів Ради.

Головує на засіданнях Ради голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови місцевої партійної організації за його дорученням.

5.3.11. До повноважень Ради місцевої партійної організації належить:

- обрання з числа своїх членів строком на чотири роки заступників голови, членів Виконкому місцевої партійної організації та їх відкликання;

- координація діяльності первинних партійних організацій;

- організація роботи місцевої партійної організації в період між конференціями (зборами) партійної організації;

- розробка та організація виконання перспективних і поточних планів своєї роботи;

- організація участі місцевої партійної організації у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у всеукраїнському і місцевих референдумах відповідно до чинного законодавства України;

- формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів;

- скликання конференцій, партійних зборів місцевої партійної організації;

- визначення норми представництва делегатів на конференцію місцевої партійної організації, місця і дати її проведення;

- затвердження рішення про створення первинної партійної організації (в тому числі сільської, селищної, міської міста районного значення);

- прийняття рішення про ліквідацію первинної партійної організації (в тому числі сільської, селищної, міської міста районного значення);

- скасування рішень первинних партійних організацій, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції, партійних зборів.

5.3.12. Рада місцевої партійної організації може обирати зі свого складу Виконком місцевої партійної організації та делегувати йому частину своїх повноважень. До складу Виконкому місцевої партійної організації за посадою входять голова місцевої партійної організації, заступники голови, керівник депутатської фракції у раді відповідного рівня.

Виконком місцевої партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на три місяці та повноважний розглядати питання, якщо на ньому присутні більше половини його складу. Рішення Виконкому місцевої партійної організації приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на його засіданнях членів Виконкому.

Засідання Виконкому місцевої партійної організації скликаються головою місцевої партійної організації або, у разі його відсутності, одним із заступників голови місцевої партійної організації за його дорученням або за ініціативою не менше однієї третини членів Виконкому.

Головує на засіданнях Виконкому місцевої партійної організації голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови місцевої партійної організації за його дорученням.

5.3.13. Голова місцевої партійної організації та його заступники є керівними особами відповідної місцевої партійної організації.

5.3.14. Голова місцевої партійної організації:

- здійснює загальне керівництво партійною організацією;

- організовує виконання рішень керівних органів партійної організації, керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Інтернет партії України;

- здійснює оперативне управління майном та коштами партійної організації;

- подає для обрання на засіданні Ради кандидатури своїх заступників;

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

- звітує про діяльність Ради на конференціях (зборах);

- без доручення представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

- у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків одному із заступників;

- видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені місцевої партійної організації;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників місцевої партійної організації;

- здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.3.15. Заступники голови місцевої партійної організації виконують свої функції згідно із затвердженим головою розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови місцевої партійної організації заступники голови місцевої партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.3.16. Місцева партійна організація ліквідується за рішенням Вищої ради Інтернет партії України.

5.4. Регіональні організації Інтернет партії України.

5.4.1. Регіональними організаціями Інтернет партії України є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Інтернет Партії України.

Регіональна партійна організація об’єднує місцеві партійні організації (районні та міські міст обласного значення) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм України.

Регіональна партійна організація створюється за рішенням Вищої ради Інтернет партії України і реєструється відповідними органами Міністерства юстиції України.

Регіональна партійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Регіональна партійна організація має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Вищої ради Інтернет партії України.

5.4.2. Регіональна партійна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України, рішенням керівних органів Інтернет партії України.

5.4.3. Керівними органами регіональної партійної організації є конференція, Рада та Виконком регіональної партійної організації.

5.4.4. Вищим керівним органом регіональної партійної організації є конференція, а в період між конференціями — Рада регіональної партійної організації.

Конференція скликається Радою не менше одного разу на рік. Радою регіональної партійної організації встановлюється норма представництва, дата та місце проведення конференції.

Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Інтернет партії України регіональної партійної організації станом на перше число місяця, в якому проводиться Рада регіональної партійної організації.

Конференція регіональної партійної організації може бути скликана за рішенням Вищої ради Інтернет партії України. У такому випадку рішенням Вищої ради Інтернет партії України створюється оргкомітет з підготовки та проведення конференції та визначається порядок її скликання.

Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

Конференція регіональної партійної організації:

- обирає строком на чотири роки голову партійної організації;

- визначає кількісний склад Ради та контрольної комісії регіональної партійної організації, обирає їх членів строком на чотири роки та відкликає їх;

- заслуховує звіти керівних органів регіональної партійної організації та приймає щодо них відповідні рішення;

- висуває кандидатів від Інтернет партії України на виборах відповідного рівня;

- приймає рішення про виключення з виборчого списку регіональної партійної організації кандидатів у депутати;

- обирає делегатів на з’їзд Інтернет партії України;

- може делегувати частину своїх повноважень Раді регіональної партійної організації;

- вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Інтернет партії України та рішенням керівних органів Інтернет партії України.

.4.5. У період між конференціями, їх етапами керівництво діяльністю регіональної партійної організації здійснює Рада регіональної партійної організації. До складу Ради регіональної партійної організації за посадою входять: голова регіональної партійної організації, керівник депутатської фракції (групи) Інтернет партії України у відповідній раді, голови місцевих партійних організацій.

Рада регіональної партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на квартал за ініціативою голови регіональної партійної організації, Виконкому регіональної партійної організації або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної партійної організації.

Головує на засіданні Ради регіональної партійної організації голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови регіональної партійної організації за його дорученням.

Рада повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

До повноважень Ради регіональної партійної організації належить:

- обрання зі свого складу заступників голови регіональної партійної організації, членів Виконкому регіональної партійної організації строком на чотири роки та їх відкликання;

- організація підготовки і проведення конференції регіональної партійної організації;

- забезпечення зв’язків регіональної партійної організації з керівними органами Інтернет партії України;

- організація участі регіональної партійної організації у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнському і місцевих референдумах відповідно до чинного законодавства України;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів місцевої партійної організації та її керівних осіб;

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевих та первинних партійних організацій;

- делегування частини своїх повноважень Виконкому регіональної партійної організації;

- утворення місцевих партійних організацій;

- виконання інших повноважень, які не належать до виключної компетенції конференції регіональної партійної організації.

5.4.6. У період між конференціями, їх етапами і засіданнями Ради керівництво регіональною партійною організацією здійснює Виконком регіональної партійної організації.

До складу Виконкому регіональної партійної організації за посадою входять голова регіональної партійної організації, заступники голови, керівник депутатської фракції відповідно у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопільській міських радах.

Виконком регіональної партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на три місяці. Засідання Виконкому регіональної партійної організації вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

Рішення Виконкому регіональної партійної організації приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Виконкому.

Засідання Виконкому регіональної партійної організації скликаються головою регіональної партійної організації або за ініціативою не менше однієї третини членів Виконкому. Головує на засіданні Виконкому регіональної партійної організації голова регіональної партійної організації або, у разі його відсутності, один із заступників голови регіональної партійної організації за його дорученням.

До повноважень Виконкому регіональної партійної організації належить:

- реалізація програмних документів Інтернет партії України, рішень керівних органів Інтернет партії України, конференцій і Ради регіональної партійної організації;

- розробка, затвердження поточних планів роботи регіональної партійної організації та організація їх виконання;

- скликання засідання Ради регіональної партійної організації;

- затвердження рішення про створення первинної партійної організації (в тому числі сільської, селищної, міської міста районного значення);

- здійснення інших повноважень, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів Інтернет партії України.

5.4.7. Голова регіональної партійної організації та його заступники є керівними особами відповідної регіональної партійної організації.

5.4.8. Голова регіональної партійної організації:

- здійснює поточне керівництво регіональною партійною організацією;

- без доручення представляє регіональну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

- здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної партійної організації;

- у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків одному із своїх заступників;

- видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені регіональної партійної організації;

- подає на розгляд Ради регіональної партійної організації для обрання кандидатури заступників голови регіональної партійної організації;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників регіональної партійної організації;

- здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.4.9. Заступники голови регіональної партійної організації виконують свої функції згідно із затвердженим головою розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови регіональної партійної організації заступники голови регіональної партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.4.10. Регіональна партійна організація ліквідується за рішенням Вищої ради Інтернет партії України.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

6.1. Керівними органами Інтернет партії України є: З’їзд, Вища рада Інтернет партії України, Президія Вищої ради Інтернет партії України, Контрольна — ревізійна комісія.

Вищим керівним органом Інтернет партії України є з’їзд, а в період між з’їздами, конференціями, їх етапами — Вища рада Інтернет партії України.

З’їзд Інтернет партії України скликається не менше одного разу на два роки Вищою радою Інтернет партії України, яка визначає дату скликання та місце проведення з’їзду, встановлює норму представництва делегатів від регіональних партійних організацій. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів партії станом на перше число місяця, в якому проводиться Вища рада.

З’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення на з’їзді приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на з’їзді, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень. У разі проведення з’їздів у декілька етапів, делегати зберігають свої повноваження до закриття з’їзду. Проміжок часу між етапами з’їзду не може перевищувати три місяці. З’їзд, який проводиться етапами, триває не більше року з дня його відкриття. Делегатами позачергового з’їзду є делегати останнього чергового з’їзду.

Порядок роботи з’їзду Інтернет партії України встановлюється регламентом, який затверджується рішенням з’їзду.

6.2. З’їзд Інтернет партії України повноважний вирішувати всі питання діяльності Інтернет партії України.

З’їзд Інтернет партії України:

6.2.1 обирає Голову Інтернет партії України строком на вісім роки;

6.2.2 визначає кількісний склад Вищої ради Інтернет партії України, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;

6.2.3 визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії Інтернет партії України, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;

6.2.4 затверджує Статут і Програму Інтернет партії України, вносить зміни та доповнення до них;

6.2.5 обирає заступників Голови Інтернет партії України;

6.2.6 затверджує звіти Вищої ради Інтернет партії України та Контрольно-ревізійної комісії;

6.2.7 визначає стратегічні напрямки діяльності Інтернет партії України;

6.2.8 висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

6.2.9 приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або вихід з нього та надає право Голові Інтернет партії України або іншому представнику Інтернет партії України повноваження щодо підписання відповідної угоди;

6.2.10 затверджує передвиборну програму Інтернет партії України;

6.2.11 приймає рішення про виключення з виборчого списку Інтернет партії України кандидатів у народні депутати України на підставі подання Вищої ради Інтернет партії України;

6.2.12 ухвалює рішення про припинення Інтернет партії України, використання майна та коштів Інтернет партії України;

6.2.13 здійснення права власності на майно та кошти Інтернет партії України та делегування Вищій раді Інтернет партії України окремих своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Інтернет партії України;

6.2.14 делегує частину своїх повноважень Вищій раді Інтернет партії України, крім повноважень, зазначених у пунктах 6.2.1-6.2.4, 6.2.6, 6.2.8-6.2.12.

6.3. У період між з’їздами, їх етапами вищим керівним органом Інтернет партії України є Вища рада. До складу Вищої ради Інтернет партії України за посадою входять Голова Інтернет партії України та заступники Голови Інтернет партії України, Голова Контрольно-ревізійної комісії Інтернет партії України. Також складу Вищої ради Інтернет партії України обираються члени партії з числа голів регіональних партійних організацій.

Засідання Вищої ради Інтернет партії України скликаються Головою Інтернет партії України або Президією Вищої ради Інтернет партії України не менше одного разу на чотири місяці. Засідання Вищої ради Інтернет партії України може бути також скликане на вимогу не менше однієї третини її членів.

Засідання Вищої ради Інтернет партії України вважається повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Вищої ради Інтернет партії України приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вищої ради. Головує на засіданні Вищої ради Голова Інтернет партії України.

6.4. До повноважень Вищої ради Інтернет партії України належить:

- скликання з’їзду Інтернет партії України, визначення дати та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних партійних організацій;

- обрання та відкликання заступників Голови Інтернет партії України у період між з’їздами з наступним затвердженням на з’їзді Інтернет партії України;

- визначення пріоритетів у поточній діяльності Інтернет партії України;

- ухвалення політичних рішень;

- призначення позачергових конференцій (зборів) партійних організацій усіх рівнів;

- створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Інтернет партії України;

- утворення та ліквідація місцевих і регіональних партійних організацій;

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих партійних організацій;

- у період між з’їздами, їх етапами прийняття рішення про виключення з виборчого списку Інтернет партії України кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

- розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими організаціями;

- прийняття рішення щодо депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої або регіональної організації Інтернет партії України відповідно до чинного законодавства України;

- перегляд рішень Контрольно-ревізійної комісії Інтернет партії України у випадках, передбачених цим Статутом;

- обрання та відкликання членів Вищої ради Інтернет партії України у період між з’їздами;

- делегування частини своїх повноважень Президії Вищої ради;

- здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції з’їзду Інтернет партії України.

6.5. У період між засіданнями Вищої ради керівництво Інтернет партією України здійснює Президія Вищої ради Інтернет партії України, у складі 4 осіб. До складу Президії Вищої ради за посадою входять: Голова Інтернет партії України, заступники Голови Інтернет партії України, голова Контрольно-ревізійної комісії Інтернет партії України.

Президія Вищої ради Інтернет партії України діє протягом строку повноважень Вищої ради Інтернет партії України.

Засідання Президії Вищої ради Інтернет партії України скликається Головою Інтернет партії України або на вимогу не менше однієї третини членів Президії Вищої ради не менше одного разу на місяць, і є повноважним за умови участі у ньому більше половини її складу.

Рішення Президії Вищої ради Інтернет партії України приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на його засіданнях членів Президії Вищої ради. Головує на засіданні Президії Вищої ради Інтернет партії України Голова Інтернет партії України.

6.6. До повноважень Президії Вищої ради Інтернет партії України належить:

- організація виконання рішень з’їздів та Вищої ради Інтернет партії України;

- розробка, затвердження планів роботи Президії Вищої ради Інтернет партії України та організація їх виконання;

- прийняття та оприлюднення від імені Інтернет партії України заяв, резолюцій, звернень тощо;

- затвердження рішення конференції регіональної партійної організації про обрання голови регіональної партійної організації;

- прийняття рішень про нагородження членів Інтернет партії України за поданням регіональних партійних організацій та Голови Інтернет партії України;

- надання керівним особам Інтернет партії України права підпису фінансових документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів;

- заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатури на посаду головного редактора;

- затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;

- затвердження структури і штатного розпису Секретаріату Інтернет партії України, типових структур та штатних розписів секретаріатів регіональних і місцевих партійних організацій;

- створення інших структурних підрозділів Інтернет партії України;

- скликання засідань Вищої ради Інтернет партії України;

- затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Інтернет партії України і партійних організацій;

- вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції з’їзду або Вищої ради Інтернет партії України.

6.7. У разі спливу строку повноважень керівних органів Інтернет партії України та/або керівних органів регіональних, місцевих, первинних партійних організацій, контрольних комісій Інтернет партії України, керівних осіб Інтернет партії України та/або регіональних, місцевих, первинних партійних організацій, вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, до обрання відповідних органів/керівних осіб.

7. КЕРІВНІ ОСОБИ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

7.1. Керівними особами Інтернет партії України є Голова Інтернет партії України, заступники Голови Інтернет партії України, Голова Контрольно-ревізійної комісії Інтернет партії України.

7.2. Голова Інтернет партії України:

- здійснює загальне керівництво Інтернет партією України;

- вносить на з’їзд Інтернет партії України подання щодо кандидатур на посади заступників Голови Інтернет партії України та членів Вищої ради Інтернет партії України;

- вносить на з’їзд Інтернет партії України подання щодо членів Контрольно-ревізійної комісії;

- очолює Вищу раду та Президію Вищої ради Інтернет партії України;

- скликає засідання Вищої ради Інтернет партії України, Президії Вищої ради Інтернет партії України та головує на ній;

- без доручення представляє Інтернет партію України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;

- укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Інтернет партії України;

- робить заяви та звернення від імені Інтернет партії України;

- видає довіреності від імені Інтернет партії України;

- здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Інтернет партії України;

- підписує рішення з’їзду Інтернет партії України, Вищої ради Інтернет партії України, Президії Вищої ради Інтернет партії України, інші документи Інтернет партії України;

- затверджує розподіл функціональних обов’язків між заступниками Голови Інтернет партії України;

- делегує свої обов’язки або їх частину іншим керівним особам Інтернет партії України.

- У своїй діяльності Голова Інтернет партії України є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з’їздом Інтернет партії України.

- 7.3. Заступники Голови Інтернет партії України виконують свої функції згідно затвердженого Головою Інтернет партії України розподілу обов’язків між ними. За письмовим розпорядженням Голови Інтернет партії України вони можуть виконувати делеговані їм обов’язки Голови Інтернет партії України або їх частину.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

8.1. Контрольно — ревізійна комісія є контрольно-ревізійним органом Партії, який здійснює нагляд за дотриманням фінансово-господарської дисципліни органами та посадовими особами Партії. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Контрольно — ревізійною комісією за дорученням З’їзду Партії, Вищої ради, Голови Партії або з її власної ініціативи. Контрольно-ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на З’їзді Партії, а також на засіданні Вищої ради.

Контрольно-ревізійна комісія Інтернет партії України, обирається з’їздом партії в кількості — 5 членів.

8.2. Члени Контрольно-ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Вищої ради з правом дорадчого голосу. Контрольно-ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Контрольно-ревізійної комісії Вища рада не вправі затверджувати бюджет та звіти про його виконання. Контрольно-ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання З’їзду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Партії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени Вищої ради і працівники Секретаріату Партії.

8.3. Планову перевірку діяльності місцевих, регіональних організацій, Вищої ради Контрольно-ревізійна комісія проводить не рідше одного разу на 2 роки.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

9.1. Для здійснення своєї діяльності Інтернет партія України може мати у своїй власності будь-яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України.

Інтернет партія України є неприбутковою організацією.

Вона може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.2. Майно та кошти Інтернет партії України використовуються для забезпечення статутної діяльності партії, реалізацію Програми партії, утримання штатного персоналу.

9.3. Порядок використання коштів та іншого майна Інтернет партії України відповідно до рішень з’їзду встановлюється Вищою радою Інтернет партії України та контролюється Контрольно-ревізійною комісією Інтернет партії України.

9.4. Інтернет партія України та її партійні організації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями будь-яких інших юридичних осіб.

9.5. Джерелами коштів і майна Інтернет партії України є:

- членські внески членів Інтернет партії України;

- добровільні внески та пожертвування громадян України, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

- майно, придбане за власні кошти;

- пасивні доходи;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

9.6. Інтернет партія України самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів із залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

9.7. Інтернет партія України веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

9.8. За рішенням Вищої ради Інтернет партії України перевірка фінансово-господарської діяльності може здійснюватися на договірних підставах незалежними аудиторськими організаціями.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Інтернет партії України приймається на з’їзді Інтернет партії України, якщо за нього проголосувало більше 2/3 делегатів, присутніх на з’їзді.

10.2. Про зміни, внесені до Статуту і Програми Інтернет партії України, партія повідомляє Міністерство юстиції України у строки, передбачені чинним законодавством України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

11.1. Припинення діяльності Інтернет партії України може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законом.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з’їздом Інтернет партії України, якщо за таке рішення проголосувало більше 2/3 присутніх на з’їзді делегатів.

Одночасно з’їзд Інтернет партії України приймає рішення про використання майна та коштів партії, а також призначає ліквідаційну комісію.

11.2. У разі ліквідації Інтернет партії України її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до державного бюджету.

11.3. Припинення діяльності Інтернет партії України передбачає припинення діяльності її керівних органів, всіх партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Інтернет партії України.

11.4. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Інтернет партії України. Про припинення на цій підставі діяльності партійної організації відповідний орган юстиції повідомляється вищестоящою партійною організацією. У разі, якщо партійна організація, в якій кількість членів стала менше 3-х членів партії, є юридичною особою, здійснення заходів з ліквідації покладається на вищестоящу партійну організацію.

 


Главная


Идёт обновление информации, подождите...